Till sympatisörer och medlemmar i Landsbygdspartiet Oberoende.

Tack för det stöd Du givit partiet under året!
Ett tack ges också till alla som med ideér och förslag stöttat
Landsbygdspartiet Oberoende.

Du är välkommen till ÅRSMÖTE med Landsbygdspartiet Oberoende.

Årsmötet blir i Församlingsgården i Råneå
söndag den 24 febr 2019, kl 14.00.

Landsbygdspartiet Oberoende fortsätter att föra fram landsbygdens frågor.
För fortsatt information till Dig önskar vi att Du lämnar en E- postadress.
Har Du ingen E- postadress kommer Du naturligtvis
att fortsatt få information på annat sätt.

Undertecknad kommer vid årsmötet att informera om frågor ifrån kommunpolitiken och våra möjligheter att påverka.

VÄLKOMMEN till ÅRSMÖTET !

SÖNDAG DEN 24 febr 2019 Kl 14.00

i FÖRSAMLINGSGÅRDEN i Råneå
Vi bjuder på förtäring.

Med vänlig hälsning
Styrelsen/
Erland Nilsson


Hemsida; Landsbygdspartiet Oberoende.nu

 Svar på interpellation från landsbygdspartiet oberoende – Erland Nilsson
Ang. matfrågan för bl a äldreboenden och hemtjänstkunder i Luleå Kommun.
Erland Nilsson har i sin interpellation ställt två frågor till mig.
Den första frågan handlar om förutsättningarna för skolköket i Råneå att leverera mat till Norra kommundelen.
För att kunna svara på frågan måste man först få svaret om Barn och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen bör ha en gemensam produktion av måltider och om det är lämpligt att ha en decentraliserad produktionslösning med flera kök som levererar till geografiskt avgränsade områden.
Båda dom frågorna är utredda och svaret är Nej på båda frågeställningarna.
Erlands andra fråga handlar om det är möjligt för någon av företagen med matinriktning skulle kunna vara investerare i ett matlagningskök och om frågan är ställd av utredarna.
Lagen om offentlig upphandling gör det inte möjligt att samarbeta med ett eller flera företag utan att upphandling är gjord, det vore att åsidosätta konkurrensen på ett felaktigt sätt.
Ett alternativ är att upphandla hela måltidsproduktionen och det har Sweco tittat på i sin utredning och det lämnades därhän då det är att föredra att skapa en långsiktig och hållbar produktions- och logistiklösning när det gäller måltidsproduktionen. Det är relativt stora volymer och ställs stora krav bl. a på specialkost.
Med detta svar anser jag interpellationen besvarad
Yvonne Stålnacke

Råneå/Böle 2017-11-01

Interpellation

Kommunalrådet Yvonne Stålnacke
Ang. matfrågan för bl a äldreboenden och hemtjänstkunder i Luleå Kommun.
Kommunfullmäktige har avgett en avsiktsförklaring ang. en gemensam förstudie med syfte att utreda förutsättningar för samverkan ang matleverans för särskilt och ordinärt boende av mat från Piteå till Luleå. Konceptet innebär att kommunerna bildar en gemensam nämnd för kostproduktion som tillgodoser båda kommunernas behov av maträtter till särskilt och ordinärt boende

Undertecknad anser att frågan inte är tillräckligt utredd.

All mat till Luleå kommuns äldreboenden/hemtjänstkunder behöver inte produceras i Piteå.

Den finns fler alternativ till avsiktsförklaringen.

• Del norra kommundelen skulle, med i sammanhanget ytterligt små investeringar, kunna leverera mat ifrån skolköket i Råneå.
Det skulle i sin tur rendera i ett antal arbetstillfällen.
Transportsträckorna skull bli väsentligt kortare, miljön skulle därmed skonas.

• Närproducerat är ett ord som poppar upp i många sammanhang. Det har uppskattats att investeringen i ett tillagningskök i kommunen skulle innebära en kapitalsatsning på ca 75 miljoner kronor för kommunen.
I Luleå kommun finns ett antal producenter med matinriktning. Scan, Nordchark, Hugosson, Sunderby potatis, Norrmejerier bara för att nämna några.
Kan dessa närproducerade företag vara presumtiva investerare i ett matlagningskök?
Är frågan ställd av utredarna?

Vid ett alternativ som beskrivs ovan skulle också ett antal nya arbetstillfällen komma Luleå kommun till godo i stället för att ge bort dessa till grannkommunen.

Avser kommunalrådet att ta hänsyn till och låta utreda ovanstående frågeställningar?

Råneå/Böle

Landsbygdspartiet Oberoende/Erland Nilsson


Ang jobben i Råneå

För någon vecka sen tillkännagav kommunledningen i Luleå att 10 administrativa jobb skulle flyttas ut från Luleå till Råneå
Rösterna som hyllade var många och starka – toppen - tio nya jobb till RÅNEÅ!!!!!!
Redan 20 oktober 2015 lämnade Landsbygdspartiet Oberoende in motion med text;

Kommunstyrelsen i Luleå kommun
Det kan konstateras att den största delen av kommunadministrationen finns centralt i Luleå. Det är nödvändigt att i en stor trångbodd administration, som till synes ökar i omfattning, får en grundlig översyn. Det kan konstateras att det finnas lediga väl anpassade lokaler, dessutom till lägre kostnader, utanför stadskärnan, både i norra och södra kommundelen. I ett väl utbyggt fibernät och med dagens möjligheter till elektronisk kommunikation via internet kan det inte finnas några som helst hinder då det gäller informations-överföring. Att det dessutom är positivt om en del av det administrativa arbetet utlokaliseras till landsort/landsbygd. Landsbygdspartiet Oberoende yrkar att; Det genomförs en grundlig översyn av kommunadministrationen och i den översynen skall det klargöras möjligheterna till utlokalisering.  Aktuella orter kan vara några av de noder som nämns i vision 50.

Motionen behandlades i KSAU i Luleå den 23 maj 2016. Beslutet - avslag.
Jag hade då och har fortsatt siktet inställt mycket högre. Vi vet att det finns utrymme för mer än det dubba antalet jobb i Råneå utan större problem.
Landsbygdspartiet Oberoende känner därför mycket heder och positivitet till bifallet och pratet om 10 nya jobb till Råneå.
När nu alla bravorop avklingat återstår ”VERKSTAD”.
I vanlig ordning är jobbavståndet från Luleå till Råneå större än tvärtom – men faktum kvarstår – minst 10 nya jobb till Råneå.
Landsbygdspartiet Oberoende/
Erland Nilsson

Angående fiber till landsbygden

Interpellation
Kommunalrådet Niclas Nordström
En levande landsbygd - bredband för alla – ett uttryck som i många debatter och uttalanden är vedertagna uttryck. En väsentlig sak glöms ofta bort – kostnaden.
I kostnadssammanhang prioriteras som vanligt de tätortsnära områdena, och den landsbygd som skall hållas levande glöms bort.
Nu agerar privata företag till en betydligt högre kostnad i förhållande till vad kommunens egna företag (Lunet) debiterat för indragning av fiber.
Ska landsbygden få fortleva med samma förutsättningar som centralorten? Solidaritetstanken? Finns den med i ”tänket”? Det bör påminnas om att även de som bor på landsbygden har under årens lopp betalt skatt till den kommunala/statliga och EU verksamheten.
Ansvariga politiker och tjänstemän i vår kommun borde snegla på grann och randkommuner, där kostnaden för fiber till landsbygdens fastigheter i de flesta fall har en betydligt lägre kostnad.
Kommunen med möjlighet till EU medel för landsbygdsutveckling borde i större utsträckning använda delar av dessa medel för att ge skattebetalande medborgare på landsbygden en fiberdragning till sina fastigheter till en rimlig kostnad.
Handla omgående – det finns företag i bl a Råneåområdet som inte kan fortsätta sin verksamhet utan måste avsluta denna på grund av förlorad kontakt med omvärlden.
Ett krav från Landsbygdspartiet Oberoende är att kommunledningen bör med tanke på en fortsatt levande landsbygd upphandla och subventionera indragning av fiber till fastigheter på landsbygden.
Möjligt alternativt vore att ge den som dragit in eller ämnar dra in fiber till sin fastighet ett frikostigt bidrag på verifierad kostnad.
Hur tänker kommunledningen agera i frågan i anledning av ovanstående?
Råneå 2017-08-10
Landsbygdspartiet Oberoende

Erland Nilsson

Svaret på ovanstående "fråga" ang. fiber till landsbygden

2017-08-17
Interpellationssvar avseende bredband på landsbygden
Erland Nilsson, Landsbygdspartiet Oberoende, föreslår i en interpellation att Luleå kommun ska bidra till utbyggnad av bredband på landsbygden genom att subventionera indragning av fiber till fastigheter på landsbygden.
Fiber har kontinuerligt byggts ut på Luleås landsbygd. I fjol byggdes bredband i Mörön, Stenudden, Bälinge och Sandnäset. Tidigare har bredbandsfiber lagts i Smedsbyn, Sundom, Klöverträsk, Örarna, Brändön med flera byar. Under året byggs fiber i byarna runt Rutvik och Björsbyn, i södra kommundelarna kring Kallax och Måttsund. Även i mittbyarna Persön och Ängesbyn läggs fiber och troligen kommer utbyggnaden att hinna påbörjas på Hertsölandet.
Hitintills har utbyggnaden i huvudsak utförts i samverkan mellan Luleå kommun och Lunet och kommunens ambition har varit att fortsätta denna utbyggnad. Telekommarknaden är dock sedan 25 år tillbaka en avreglerad marknad där konkurrenslagstiftningen begränsar kommunens och kommunala bolags möjligheter att agera då kommunen inte får konkurrera med privata företag. Från att tidigare inte visat något intresse för Luleå kommun har nu flera kommersiella företag bjudit in fastighetsägare på landsbygden att lämna in intresseanmälan och teckna avtal för bredband. I Vitådalen, Persön, Västmark, Hertsölandet m fl orter har Zitus varit aktiv. Nu har även IP Only och Bredbandsbolaget börjat sälja tjänster. Det är positivt och möjligen en förutsättning för att få en heltäckande utbyggnad att fler företag engagerar sig men det innebär även att kommunen och Lunet får fler hänsyn att ta i sitt agerande. Bland annat rörande konkurrens och subventioner.
Utbyggnaden av bredband på landsbygden kommer till stor del att ske kommersiellt. För de delar av landsbygden där det inte finns kommersiella förutsättningar för fiberutbyggnad finns möjligheter att ansöka om statsbidrag. Norrbotten fick 250 miljoner för bredbandsutbyggnad av vilka Luleå kommun har ansökt och fått beviljat 15 miljoner kronor. Luleå nyttjar således redan de medel för landsbygdsutveckling som interpellationen nämner. Bidragsreglerna är utformade så att ingen ytterligare offentlig medfinansiering accepteras. Där bidrag ges kan således kommunen inte medfinansiera eller subventionera enskilda fastighetsägare. Trots att Lunet finansierar utbyggnaden med egna medel, dvs kundintäkter, räknas även Lunet som kommunalt i dessa sammanhang, och kan inte medfinansiera projekt som beviljats bidragsstöd enligt nuvarande regler.
Den kommersiella utbyggnaden tillsammans med den bidragsstödda kommer under de kommande att klara av utbyggnaden på landsbygden utan kommunal subvention. Om det finns enstaka avsides liggande fastigheter kvar dit fiberutbyggnad inte är ekonomiskt försvarbar är det troligen annan teknik som mobilt bredband eller radioteknik som är lösningen, inte kommunala subventioner.
Niklas Nordström, kommunalråd


Luleå Kommun
Kommunstyrelsen

Motion/transportpremie
Vi vet alla att ett stort antal avställda/körodugliga bilar står uppställda ute i vår kommun samt i landet i övrigt.
Av denna anledning bör frågan om en ”transportpremie” vara synnerligen aktuell.

En frikostig transportpremie exempelvis baserad på avstånd till närmaste mottagningsplats för bildemontering vore ett sätt att få bort många objekt från naturen.

Undertecknad yrkar att ansvariga i Luleå kommun, kraftfullt driver och prövar frågan om transportpremie för bortforsling av bilar ur vår natur.

Råneå/Böle 2017-08-24

Landsbygdspartiet Oberoende

Erland Nilsson

2017-08-01 UTLOKALISERING AV JOBBEN 

I en motion i slutet av 2015 konstaterade Landsbygdspartiet Oberoende att den största delen av kommunadministrationen finns centralt i Luleå. LPO yrkade på att en grundlig översyn var nödvändig. Det konstaterades då att det fanns lediga väl anpassade lokaler, dessutom till lägre kostnader, utanför stadskärnan, både i norra och södra kommundelen. Det påpekades, med hänvisning till ”vision 50”, att det är positivt om en del av det administrativa arbetet utlokaliseras till landsort/landsbygd.
Motionen har nu till en del ”burit frukt” såtillvida att en del jobb har utlokaliserats till landsbygden bland annat till medborgarkontoret i Råneå. Det gamla ordspråket "droppen urholkar stenen" äger ännu sin riktighet..........

2016-08-13

Efter en solig och varm eftersommar startade Landsbygdspartiet Oberoende den politiska verksamheten med en sammankomst i Niemisel. Även denna dag sken solen från en klarblå himmel över nejden.
Ett hundratal människor mötte under dagen upp och bjöds på hamburgare och kaffe. Norrbottniska råvaror hade anskaffats från ortens lanthandel och fika kunde man få i samhällets hantverksbutik.
Det är viktigt att landsbygden lever och att den service som finns där skall behållas.
Styrelsen
/ LPO Luleå avd.

2016-07-07

LPO träff i Töre för ev. bildande av ny avdelning


2016-05-23

Så har det åter hänt. Landsbygden och Norrland får stå tillbaka också då det gäller vår trygghet och polisens möjlighet att klara ut brott. Det är nu ett faktum att det helt orimliga har blivit verklighet. Norrland får EN sambandscentral i Umeå i stället för som idag ha 4 st. Här finns nästan 1 miljon invånare, omkring 100 000 anmälda brott. Ytan som ska bevakas är 220 000 kvadratkilometer vilket motsvarar jämförelsen av en yta större än Vitryssland, eller Grekland, Bulgarien eller Danmark. Eller med svenska mått mätt 52 % av Sveriges yta! Sambandscentralen LKC, samordnar all radiokommunikation och akuta samtal. Den är ”spindeln i nätet” hos svenska polisen. Sambandscentralen ska värdera, kunna orientera och fördela arbetet i ett ibland undermåligt mobilnät. Frågan uppstår osökt; hur ska arbetet kunna fördelas på ett rimligt sätt med en enda sambandscentral, på en sådan yta? Detta förslag är alltigenom oerhört ogenomtänkt.

Vilken risk- och konsekvensanalys har man gjort? Har man ens brytt sig om att fundera över de långtgående konsekvenserna för medborgarna i slutändan? Se bara på förslagen om minskad fordonspark och EN sambandscentral för Norrlands del. År 2005 hade Sverige 1,9 poliser/1000 invånare medan Europa hade 3,5. Idag sägs att det ska finnas områdespoliser i lokalpolisområdena. Med den nya organisationen ska det finnas minst en polis på 5000 invånare! Minst betyder många gånger ”max” i förhandlingsfrågor. Och vad ska den polisen göra (som inte har bil) eftersom det krävs 5 polismän för en bil? Detta gäller utsatta områden.

Nästa fråga blir; hur ser det då ut i de icke utsatta områdena? Frågan är om vi är på väg tillbaka på dessa siffror vi hade år 2005? Polisens arbete ska bygga på att skapa förtroende och polisen ska finnas tillgänglig för allmänheten.

Som medborgare ska du känna dig trygg och vara säker på att få hjälp inom en rimlig tid, inte att polisen kommer om 2 timmar vid en akut situation Nuvarande utveckling leder till ökade risker för invånarna och för poliserna. Med andra ord är det hög tid för ansvariga i samhället att agera och ta ansvar för att vår polis. Vår polis ska fortsätta att fungera på ett säkert sätt, även på mindre orter och i landsort/landsbygd.

Landsbygdspartiet oberoende står bakom visionerna om fler poliser närmare medborgarna och en tydligare styrning. Det vi nu ser är istället en kaotisk polisiär vardag med ökad arbetsbelastning och bristande lokalkännedom, samtidigt som besluten fattas allt längre bort. Tänk om och tänk rätt! Tänk Närservice åt Alla, på bästa sätt!”


Landsbygdspartiet Oberoende

Erland Nilsson Hillevi Sandström Roger Andersson


2016-05-21

De små stegens ”tyranni”
Så har det åter hänt. Ett nytt dråpslag mot landsbygd/landsort
De ledningar som skapat en viss trygghet för en godtagbar kommunikation via bl a ADSL ska nu rivas ner. Landsbygden skall erbjudas, det ”trådlösa” internetet. Ett alternativ som vid många tillfällen visat att det inte fungerar. Många företag vittnar om den frustration som skapas då det inte finns en fungerande uppkoppling mot internet.
En del ställen erbjuds fibernät. Du kan då ansluta Dig till ett fibernät till en orimligt hög kostnad dock bara om en stor andel i bygden ansluter sig till detta nät.(75 %) Först betalar Du en hög kostnad för anslutningen - därefter tillkommer en icke oansenlig avgift för att använda detta nät. På liknande sätt förhåller det sig då det gäller mobiltelefonerna. Det finns i dag många platser som har en oacceptabel mottagning, så taskig att vederbörande måste gå ut i det ”fria” för att överhuvudtaget kunna ringa ett samtal. Det lär förmodligen inte bli bättre då sändande master belastas ytterligare. Landsbygden får i vanlig ordning ta smällarna. Protestera mot och bestrid nedläggningarna – påverka myndigheter och ansvariga beslutsfattare på kommunikations området genom att göra Din röst hörd.
Landsbygdspartiet Oberoende Erland Nilsson, Hillevi Sandström Roger Andersson,

2016-04-19

Årsmöte LPO

Landsbygdspartiets lokalavdelning har hållit sitt årsmäte i församlingsgården i Råneå den 28 febr 2016. Mötet som var välbesökt behandlade sedvanliga årsmötesfrågor. Styrelsen beviljades ansvarsfriheet för det gågna året. Ekonomin är föhålladevis god. Vid mötet informerade ordföranden om aktuella kommunala frågor. Förtäring i form av smörgås samt godbit serverades under informationpunkterna

Hälsningar ERLAND.

2016-04-15

Sammanfattning årsmöte Landsbygdspartiet Oberoende i Kinda Östergötland den 9 april 2016.
På årsmötet antogs Prop 1, en redaktionell uppdatering av stadgarna. Det innebär bl.a. att föreningens säte fortsatt är Knutby, oaktat ordförandebytet. Suppleanterna har närvarorätt på styrelsemöten och får beslutsrätt vid ordinarie ledamotsfrånvaro i den ordning de antecknats i årsmötesprotokollet, se nedan.

Prop 2 återremitterades, nr 3 bifölls med tillägg, nr 4 avslogs med röstsiffrorna 28 mot 18, nr 5 antogs.

§ 14 Till ordförande på ett (1) år väljes Erika Sörengård, Ervalla, Örebro

§ 15 Till vice ordförande på ett (1) år väljes Erland Nilsson, Råneå, Norrbotten

§ 16 Till ordinarie styrelseledamöter på två år väljes.  Hans Boström, Hallen, Jämtland  Margot Hansen, Åshammar, Gävleborg  Magnus Malmsten, Bergshamra, Stockholm  Tjern Inga Wall, Särna, Dalarna  Claes Littorin, Knutby, Uppsala Följande ledamöter har ett år kvar av sitt förordnande:  Tomas Andersson, Torup, Halland  Pia-Maria Johansson, Nora, Örebro  Pierre Ländell, Horn, Östergötland  Monica Björsell, Svenljunga, Västra Götaland  Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk, Kronoberg § 17 Till styrelsesuppleanter på ett (1) år väljes 1. Åke Karlsson, Kolmården, Östergötland 2. Gunilla Fluur, Näsåker, Västernorrland 3. David Wenhov, Rimforsa, Östergötland 4. Cecilia Kähäri, Storfors, Värmland 5. Michael Richter, Linderöd, Skåne 6. Marcus Bernström, Jönköping, Jönköping

På det konstituerande mötet valdes Thomas till kassör, Magnus till politisk partisekreterare, Inga till administrativ partisekreterare och partiets officiella adress hos skatteverk mm skall vara kassörens.

Till firmatecknare utsågs ordförande och kassör. Nästa styrelsemöte planeras till den 19 maj, kl 19.00 till senast 21.30.
Resten kommer så småningom.
- - - - Tjern Inga Wall Grindvägen 6 790 90 SÄRNA Tel 070-393 15 64 inga.wall@landsbygdspartiet.org Partisekreterare http://landsbygdspartiet.org/


2016-04-13

Luleåavdelningen har besvarat en motion till partiets landsmöte. En motion som berör den svenska transportnäringen och det ojämlika konkurrensförhållande som råder inom transportsektorn. Intentionen i motionen är förutom en utredning om införande av kilometerskatt också att förstärka den polisiära delen för att de regler och förordningar som finns i svensk lag och lagstiftning skall följas av ALLA. Svaret nedan;
Motion 33. Ang Kilometerskatt för tung trafik.
Motionären har rätt i att vi är beroende av säkra och pålitliga transporter. Transporten skall ske på ett sätt som ger rättvisa åt alla transportörer. Landsbygdspartiet Oberoende är inte främmande för att en kilometerskatt införs. Dock skall alla körsträckor kontrolleras på ett effektivt sätt. Detta skall gälla såväl inhemska som utländska fordon. Skatteväxling är ett alternativ. Dessutom skall tillsynssidan förstärkas. Fler kontrollörer måste anställas för att en noggrann efterföljelse av fastställda regler sker. Ett godtagbar obligatorisk kontroll via GPS som registrerar körd sträcka i Sverige är i så fall ett ”måste”. Frågan är viktig. Motionen bör skickas vidare för ytterligare utredning.


Undertecknad representant för styrelsen yrkar bifall till motionen.


Råneå 2016-03-22


Landsbygdspartiet Oberoende Luleå
Erland Nilsson


2016-02-13

Vår lokala folder


UTLOKALISERING AV JOBBEN MOTION

Kommunstyrelsen i Luleå kommun

Det kan konstateras att den största delen av kommun-administrationen finns centralt i Luleå. Det är nödvändigt att i en stor trångbodd administration, som till synes ökar i omfattning, får en grundlig översyn. Det kan konstateras att det finnas lediga väl anpassade lokaler, dessutom till lägre kostnader, utanför stadskärnan, både i norra och södra kommundelen.

I ett väl utbyggt fibernät och med dagens möjligheter till elektronisk kommunikation via internet kan det inte finnas några som helst hinder då det gäller informationsöverföring. Att det dessutom är positivt om en del av det administrativa arbetet utlokaliseras till landsort/landsbygd. Landsbygdspartiet Oberoende yrkar att;

Det genomförs en grundlig översyn av kommunadministrationen och i den översynen skall det klargöras möjligheterna till utlokalisering. Aktuella orter kan vara några av de noder som nämns i vision 50.

Erland Nilsson

Landsbygdspartiet Oberoende erland_nilsson@privat.utfors.se

BOSTÄDERNA

För att människor skall kunna bo kvar i landsbygd/landsort krävs att tillgången till bostäder tillgodoses. Landsbygdspartiet Oberoende har i åratal krävt att satsningar görs i nya VAanläggningar i Sörbyarna.

Kravet från partiets sida har också varit att det byggs bostäder på byggfärdiga tomter i Råneå.

Trygghetsboende/hyresbostäder, i ett ”nav” som Råneå utgör, gör att villor frigörs och villorna kan fyllas av ungdom, som gärna flyttar in trots att bostäderna ligger på landsbygd. Förhoppningsvis kommer nu någon form av bostäder att byggas i bl a Råneå.

POLISEN

Landsbygdspartiet oberoende står bakom visionerna om fler poliser närmare medborgarna och en tydligare styrning, medan det vi nu ser är istället en kaotisk polisiär vardag med ökad arbetsbelastning och bristande lokalkännedom, samtidigt som besluten fattas allt längre bort. Tänk om och tänk rätt! Tänk Närservice åt Alla, på bästa sätt!”

LANDSBYGDEN

Landsbygden och dess företag måste uppmärksammas på ett mer framträdande sätt. Livsmedelsproduktionen och skogsnäringen,är Sveriges viktigaste näringsgrenar, de representerar mat och exportintäkter, dessa företag finns på landsbygden. För att människor ung som gammal som vill kunna leva och verka på landsbygden måste det finnas en fungerande samhällsservice i form av skola, sjukvård, postservice kommunikationer etc. Landsbygdspartiet Oberoende arbetar outtröttligt för att förbättringar skall ske

FLYKTINGFRÅGAN

Landsbygdspartiet Oberoende anser att den som behöver skydd från terror och förföljelse skall få en fristad i Sverige och i kommunen. Flyktingfrågan får dock inte ställas mot att vården för de gamla och sjuka åsidosätts.

Skolnedläggningar är i dag en synnerligen aktuell fråga.

LANDSBYGDSPARTIET OBEROENDE

Vill värna om en skola där barnens bästa kommer i första hand.

Nedan finns några argument MOT VARFÖR byaskolor INTE SKALL läggas ner.

Vitåskolan nedan som exempel;
Skoltransporter till Råneå från;Vitå 3,6 mil/dag
Vitåfors 4,0 mil/dag
Avafors 7,0 mil/dag
Forshed 10,0 mil/dag


Att barn som är sex år gamla ska ha 5 mil till skolan är inte att se till barns bästa. Barnen ifrån Forshed hinner färdas en sträcka som motsvarar nästan ett halvt varv runt jorden varje läsår. Att föreslå detta, att barnen längst upp i Vitådalen ska gå i skola i Råneå är som att föreslå att barnen i centrala Luleå ska gå i Piteå.

En annan viktig faktor är att detta kommer att påverka familjernas ekonomi och detta handlar om betydligt större belopp än det äpple till fruktstunden som förbjöds i rättvisans namn. Barnen finner sina kompisar i skolan och det är i anslutning till skolan som också fritidsaktiviteterna blir. När det är flera mil till skolan, till fritidsaktiviteterna och till kompisarna så krävs det att föräldrarna har tid och råd att skjutsa. Hur gör familjer där ekonomin är knapp när barnkalasen som klasskompisarna bjuder till är 2‐3 mil bort? Förutom den lilla presenten så tillkommer resan och den tid det tar, för åka hem och vänta går ju knappast... Det är alltid de som är mest ekonomiskt utsatta som drabbas värst.2014-05-07

Hej !

Det blev nödvänigt att genomföra en extra stämma i slutet av april månad. Detta på grund av dels ett klantigt upplägg av stämman där jag själv tar på mig detta ansvar.Men det är inte alltid lätt när det finns personer som visar sin totala brist på respekt för andra människor och inte tar hänsyn som är nödvändiga för att få saker och ting utförda desutom med små medel i en organisation under uppbyggnad .
Stämman blev välbesökt vilket kändes positivt för det framtida arbetet i organisationen och en bra avstamp i den valrörelse vi befinner oss i .
EU valet skall avgöras i slutet av Maj månad vi är snart där tiden går fort . I detta val deltar inte vi som jag tidigare sagt men vi sympatiserar med Junilistan och kommer att argumentera för detta i valrörelsen . Här anser vi att en omförhandling vad gäller avtalen för ett medlemskap i EU skall genomföras når vi inte framgång där skall en folkomröstning ske ang. medlemskapet.
I övrigt kan vi notera att partierna begär nu att landsbygden som vanligt bör rösta på dem inte minst socialdemokraterna som ju haft egen majoritet andra val perioden i följd i Luleå kommun.
Jag vill gärna påminna om detta när ni går till valurnan om ni tycker att landsbygden har fått ta del av den utveckling som våra gemensamma resurser åstadskommit under dessa två valperioder i Luleå kommun.Det är nu viktigare än någonsin att Landsbygdspartiet Oberoende som har med sina sympatisörer och det resultat vi fick förra valet till stor del tvingat fram övriga partiers nu positiva utfästelser till förmån för landsbygden. Jag vill se resultat men det vet vi inte förrän efter valet i September och till dess menar jag att det är tomma ord det man framför .

Var rädd om er Mvh Erland Nilsson Gruppledare LPo Luleå
2014-03-04

Hej !

Vi har haft Fullmäktige i kommunen, och som vanligt slutar man aldrig att förundras av vad som händer inom politiken.

Nog fanns det en del frågor som berör landsbygden.

en taxehöjning för enskilda brunnar, slutna tankar lyft av brunnslock och slangdragning ingår. Jag yrkade avslag till en höjning.


Det finns anledning för kommunen att på ett bättre sätt samarbeta med landsbygdens medborgare när det gäller liknande frågor för att få bättre insikt och förståelse för vad som gäller ute i landsbygden. För att det skall fungera på ett bra sätt måste samarbetet mellan landsbygdens medborgare och kommun förstärkas.

Det finns ett parti där alla oavsett partifärg kan ansluta sig och arbeta för en utveckling av landsbygden tänk på det i valet 2014

Ha det bra!

Mvh Erland


2014-03-27

Hej !

Nu händer saker i partiet , vi hade landsmöte i Uppsala i helgen och vi kan konstatera vad som tidigare sagts partiet ligger helt rätt i tiden. Landsbygdens medborgare är på gång att moblisera för att kräva rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser runt hela vårt land.

Det etablerade partierna aviserar satsningar ute i landet som aldrig förr. Tanken bakom utspelen till förmån för landsbygden är förstås att man behöver röster i valet. Det är därför av största vikt att vi inom Landsbygdspartiet Oberoende får ut vårat budskap till väljarna för att stärka vårt parti och få landsbygdens folk att förstå att vi är det enda partiet de kan lita på om vi skall behålla en levande landsbygd. Min övertygelse är att människor ute i landsbygd glesbygd landsort har hört för mycket tomma ord från de etablerade partierna tidigare men nu vill vi ha rättvisa och solidariska insatser för att stärka och utveckla landsbygden.

En ny folkrörelse är på gång varken vänster eller höger inte bakåt bara framåt

Mvh Erland Nilsson Gruppledare


2014-03-18

Hej!

Det händer mycket nu i det politiska livet, de etablerade partierna gör sitt bästa för att fånga väljare lite varstans.

I vanlig ordning inför ett val är det som jag sagt förut, de etablerade partierna har upptäckt att vi har en landsbygd som utgör 25% av väljarunderlaget.

Det är dessa väljare vi i LPo företräder och det gör inget annat parti. Vi representerar alla oavsett partitillhörighet i vår kamp för en levande landsbygd.

Man slutar aldrig att förundras över vad som kan hända i det dagliga arbetet. Vi jobbar med att stärka vår position nu när valrörelsen är i gång på allvar. Vissa situationer gör att man blir bara mera taggad och orkar kämpa för det man tror på.

Det får vara allt för denna gång. VI hörs!

Erland


2014-03-10

Hej alla glada!

Vårsolen har visat sig och som optimist tycker jag att vi skall glädjas åt detta.

Vi kan tycka att det är lite tidigt att våren är här, men vi ska inte säga som vi ofta brukar ”att nog snöar eller regnar det i morgon”.

Nog om detta! Politiken vilar inte hur än vädret ser ut.

EU valet är igång och vårt parti skulle kunna delta, men vi är en organisation under uppbyggnad, vår ekonomi och personella resurser är som vi ser det inte tillräckliga för ett deltagande denna gång. Möjligheten kvarstår dock att som ett oberoende parti stödja något annat parti som ligger i linje med våra frågor.

I riksdagsvalet har vi för avsikt att deltaga, troligtvis kommer namnlistan för riksdagsvalet att gälla över hela landet, vi fastställer detta vid landsmötet i Uppsala den 22 Mars.

Vad gäller kommunvalet är vi i gång på allvar, inom kort kan vi presentera våra kandidater som skall representera Landsbygdspartiet Oberoende i Luleå Kommunfullmäktige.

I övrigt jobbar jag och mina vänner med att torgföra vår politik i kommunen. För att stärka våra positioner fram till valet har vi en del mycket väsentliga frågor att bevaka. Vi måste få fler att förstå allvaret i att värna de areella näringarna som är basen för en levande landsgygd.

Som vi ser det är de ett måste att slå vakt om vår mjölk och köttproduktion, och allt annat som jord och skog kan producera samt att förklara värdet av dessa näringar för alla människor i vårt land. Detta i en alltmer orolig värld.

Tack för ert stöd!

Erland Nilsson gruppledare LPo Luleå Kommun


2014-03-03

Hej alla ni som kollar på våran hemsida, det har väl inte undgått er att valrörelsen kommit i gång på allvar. Som vanligt gör alla etablerade partier utfästelser om vad som kommer att hända efter att valet är över. Vi kan konstatera att partierna i vanlig ordning har upptäckt att en fjärdedel av befolknigen lever sina liv i landsort , landsbygd, glesbygd och är förstås intressanta i det kommande valet,de tråkiga är att landsbygden alltid blir sviken så allt tal om att värna landsbygden är som jag sagt tidigare bara tomma ord.Artikel i NSD 2008-02-08


Det är därför Landsbygdspartiet Oberoende kommit till och är det enda alternativet att försvara landsbygdens möjligheter att utvecklas och slå vakt om den basservice som vi kan kräva för att de areella näringarna ska finns kvar och de små företagens möjligheter att skapa jobb tas tillvara. Det finns ett ord som är helt bortglömt i debatten, det är ordet "SOLIDARITET" jag hoppas alla väljare tänker på det när ni går till val.

Mvh Erland Nilsson


2014-02-25

I början av 2008 kunde vi läsa i de lokala tidningarna att ett nytt parti startats i Luleå kommun.


Kuriren 2008-02-14

"Perfekt, Erland!"


Ta del av fler artiklar på www.Kuriren.nu

eller www.nsd.se
Urklippt ur kuriren 08-02-14:
LULEÅ, KURIREN. Luleå får inom kort ett nytt parti i kommunpolitiken.

För gamle centerpartisten Erland Nilsson blev nedläggningen av skolan i Niemisel droppen.

-Alla partier vänder landsbygden ryggen, säger han.

Det nya partiet väntas bli registrerat inom kort berättar Nilsson.

-Före det vill jag ligga lågt, säger han.

Men partibildningen är ingen hemlighet och Erland Nilsson, nyss fyllda 60, från Böle i Råne älvdal är en politisk veteran. Han har suttit i kommunfullmäktige för centern i 24 år. Men han lämnade politiken kort efter gruppledaren Lennart Lindströms hastiga bortgång då han ansåg sig sidsteppad i diskussionerna om vem som skulle ta över ledartröjan.

-Men jag lämnade inte politiken, jag tog en time-out, säger han själv.

Landsbygdsfrågor
Och nu är det dags för come-back. Med ett nytt parti dessutom.

-Tanken är att vi ska fokusera på landsbygdsfrågor. Vi ju inte för den skulle något enfrågeparti. Att säga så är ju att påstå att vi skulle vara mindre bemedlade på landsbygden. Sanningen är ju att alla partier vänder landsbygden ryggen i dag, inte minst mitt eget gamla parti, säger Nilsson.

Idag är det bara tätorten som gäller de politiska partierna. Och därmed är ju alla partier lika mycket enfrågepartier menar Nilsson.

-Jag vet att man räknar med att det är i tätorten det finns röster. Men jag vet att vårt parti tilltalar många som bor i tätorten med, säger han.

När det gäller vilka andra personer som ska finnas i partiets ledning och vilka frågor man avser att driva hänvisar Nilsson till en framtida pressträff. Men han sticker inte under stol med att ett växande missnöje med hur landsbygden behandlas av stadshuset i Luleå utgör partiets växtkraft. Och att beslutet att lägga ned Kvarnåskolan i Niemisel blev den utlösande faktorn.

Kontakter i hela länet
-Det ingår givetvis. Ingen trodde väl att utvecklingsprojektet Envis bygd skulle innebära att skolan lades ned. Men det gäller lika mycket den avveckling som sker i själva Råneå. Vi vet idag att allt vackert tal om landsbygds- och skärgårdsutveckling som vi hörde före valet bara var nys och floskler och inte värda något, säger han.

Landsbygdspartiet vore ett naturligt namn för det nya partiet, medger Erland Nilsson. Problemet är att namnet med stor sannolikhet redan är upptaget.

-Men det är inte helt säkert, vi återkommer med namnet, säger han.

Rånepartiet?

-Nej, det handlar inte bara om Råneå. Vi har kontakter i hela länet, säger Nilsson.

Reporter: Anders Köjs


Urklippt ur kuriren 2008-02-14

Perfekt, Erland

FINNS DET HOPP för Råneå? Under denna rubrik skriver företagarenErland Nilsson (bilden till vänster)Råneå i Kuriren lördagen den 9 februari om förhållanden, förhoppningar och oro för Råneå med omnejd.

Jag tycker att han på ett väldigt konkret och målande sätt beskriver vad som 
händer i bygden.

Denna beskrivning har 
blivit mycket typisk för många orter i vårt län.

Jag har arbetat med 
byautveckling i många år i 
Hakkas, Gällivare kommun. Det som för oss är det stora hotet är en i många avseenden fullständig oförståelse från kommunens sida för 
våra frågor. Våra beskrivningar och argument biter inte på våra politiker.

I otakt med utveckling
Kommuntjänstemän och politiker utgör definitivt ett stort hot mot utvecklingen inom många områden. Skolfrågan i Kalix är just nu ett belysande exempel. Det finns många, många fler!

Tjänstemän och politiker går i otakt med utveckling. Denna trend måste brytas! Politiker ska kunna sin sak och vara väl förankrade i den bygd de företräder. De bör också ha mod att representera sin bygd och inte vara uppbunden av någon annan mening. Brukarnas önskemål, synpunkter och observera kunnande, i många fall långt större än politikernas, bör vara vägledande i mycket större utsträckning än vad som nu är fallet. 


Birgitta Carlsson, 
Hakkas byautveckling


2014-02-21

Veckobrev, Landsbygdspartiet Oberoende.

Valrörelsen börjar nu på allvar bli mer aktiv, många viktiga frågor inför valet 2014 kommer att besvaras.

Fortsättningsvis kommer undertecknad att förmedla ett ”nyhetsbrev” varje vecka, information som

kan läsas på vår hemsida http://www.landsbygdspartiet.nu varje måndag.

Medlemmar och sympatisörer kan på detta sätt få tillgång till vad som sker lokalt här i kommunen och även saker som händer på riksnivå.

Jag kan konstatera att vår organisation Landsbygdspartiet Oberoende, ligger helt rätt i tiden och

tendensen är att ”mindre” partier ute i landet ansluter sig till vårt partinamn.

Fortsättningsvis anordnas som tidigare månadsmöten ute i byarna. Mer om detta kan Du tills vidare

läsa under politisk verksamhet i NK.

Med vänlig hälsning

Erland Nilsson

Ordförande, Landsbygdspartiet Oberoende


2014-02-14

I mitt arbete för att marknadsföra partiets politik har vi som jag ser det uppnått en stor uppmärksamhet i media. Media har på ett utmärkt sätt speglat vad vi i huvudsak anför i de politiska forum vi finns i. (se nedanstående länk)

Jag kan konstatera att det missnöje som finns i landsort, gles- och landsbygd är en frukt av att ”storstadsregionerna” har svårt att lyssna till röster ifrån människor från landsort, gles- och landsbygd.

Landsbygdspartiet Oberoende är ett parti där ALLA har möjlighet att med sin röst i september visa landsbygden sin solidaritet i bland annat landsbygdsfrågor.


Med vänlig hälsning

Erland Nilsson

Ordförande, Landsbygdspartiet Oberoende


2014-02-01

Veckan som gått har kännetecknats av en del sammanträden.

Enligt mig själv var den viktigaste sammankomsten torsdagskvällen den 7 november i Harads. En träff som hade samlat en hel del sympatisörer där vi fick diskutera strategi och frågor inför kommande val.

Som tidigare meddelats anordnas som tidigare månadsmöten ute i byarna. Mer om detta kan Du tills vidare läsa under politisk verksamhet i NK och NSD.

Med vänlig hälsning

Erland Nilsson

Ordförande, Landsbygdspartiet Oberoende